Projekt Musselodling i Östergötland

Övergödning på grund av mänskliga utsläpp av närsalter, främst kväve och fosfor, är ett av de allvarligaste miljöproblemen i Östersjön. Blåmusslorna lever av att filtrera växtplankton från vattnet och binder därigenom kväve och fosfor. En blåmussla filtrerar partiklar större än 0,002 mm och mindre än 1 mm. En 3 cm mussla filtrerar 2-3 liter vatten i timmen. På så sätt bidrar de till att minska övergödningen när de skördas.  Eftersom musslorna bildar täta bestånd får de stor inverkan på planktonsamhället i omgivande vattenmassor. När man skördar musslorna tar man alltså samtidigt bort de näringsämnen som musslan tagit upp.

 Syftet med projekt ”Musselodling i Östergötland” är att undersöka värdet av att inkludera musselodlingar som reningsåtgärd. Musselodling är en kostnadseffektiv rening av kväve och fosfor i Östersjön. Det behöver även klargöras under vilka förhållanden som musselodlingar kan utgöra en reningsåtgärd samt vilka konsekvenser en storskalig musselodling genererar. I dagsläget har inga praktiska försök i större skala genomförts där man har undersökt vilka konsekvenserna blir för bl.a. bottensediment och omgivande vattenmassor och där hänsyn tagits till kostnadsberäkningar för att rena kväve och fosfor med hjälp av musselodlingar i Östersjön.

 Musslor innehåller viktiga vitaminer, mineraler och fettsyror. Det vore därför önskvärt att de nyttiga musslorna kom till användning i djurfoder för t.ex. fisk, svin och höns. Musslor är rika på högvärdigt protein och kan därför ersätta fiskmjöl i hönsfoder. Från 2014 får inte fiskmjöl ingå i KRAV godkänt hönsfoder. Det har varit svårt att hitta proteinråvara som kan ersätta fiskmjölet, dock har ett antal forskningsprojekt visat på att musselmjöl är likvärdigt med fiskmjöl och kan därför ersätta fiskmjölet i hönsfoder. Projektet syftar till att bygga upp en odling som kan ingå i ett transnationellt EU-projekt från och med 2016 där fokus bland annat är att studera användningsområden för musselmjöl som ingrediens i djurfoder.

Kombinera din skärgårdstur med ett besök på en musselodling. Hör av dej så ordnar vi det praktiska.

https://youtu.be/G--6olFvI-k